Back-End Developer

A front-end web developer is responsible for implementing visual elements that users see and interact with in a web application. ነቲ ኣብ ኮምፒተር ወይ ውን ሞባልይ ንርእዩ ሲስተም ወይ ሶፍትዌር ቀዳማይ ገጽ ዝሰርሑ ሰባት frontend developers ይበሃሉ።

This Course Includes

እዚ ናይ ‘ፍሮንት ኤንድ’ ትምህርቲ : ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘዚሮም ዘለው ትምህርትታት ዘጠቃለለ እዩ። 
React

React ናይ Javascript framework እዩ። ኣብ ብዙሕ ካምፓንታት ዝጥቀሙሉ ኮይኑ ተደላይ ቴክኖለጂ እዩ።
Next Js

ምስ React ዝተሓሓዝ ኮይኑ ፡ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ website ክንሰርሕ ይሕግዘና።
JWT

Json web token is the approach of securely transmitting data.
HTML

ምሉእ ትምህርቲ ናይ HTML። እዚ ትምህርቲ ክንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ውን ክንስርሓሉ ኢና።
CSS

ትምህርቲ CSS ነቲ ገጻት ናይ ወይብ ሲይት ነመልኽዓሉን ነስተኻኽለሉን ቴክሎለጂ እዩ።
Javascript

ትምህርቲ Javascript ነቲ ናይ ሶፍት ዌር ፍንክሽናሊቲ ንክሰርሕ ንጥቀመሉ ኮድ እዩ።
GIT & GitHub

ንሶፍትዌር በብቨርዢን ገይርና ነቀምጠሉን ፡ ምስ ካልኦት ስባት ሓቢርና ንሰርሓሉን ፕላትፎርም እዩ።
Rest API

ሓደ ፕሮግራም ምስ ካልእ ፕሮግራም ነራኽበሉ ዘበናዊ ቴክኖለጂ እዩ።
More...

Visual Studio Code, PostMan, NodeJs etc...

* Length (ናይ ትምህርቲ ግዜ): One Year/12 Months (ሓደ ዓመት)

* Certificate (ትምህርቲ ምስ ወዳእና ምስርክርነት ወረቐት ይወሃበና)

* Price (ዋጋ ናይ ትምህርቲ): $150,00/Month (US Dollar)

* Average Salary (ከምዚ ዝሰርሑ ሰባት ወርሓዊ ደሞዞም): $8,500,00/Month

* Job Title (ናይ ስራሕ ዓይነት)፡ Front-end Developer

* Job Opportunity (ናይ ስራሕ ዕድል: ዝለዓለ ስራሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎዎ)

> ኣብ ውሽጢ ዓመት ነዚ ትምህርቲ ተማሂርና ዝለዓለ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕን ፡ ዝለዓለ ደሞዝ ውን ክንኽፈልን ፡ ነዚ ዕድል ንጠቀመሉ!

ቀጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት

ኣብዚ ቀጻሊ ብዛዕባ ፍሮንት ኤንድ ዝሕተቱ ሕቶታት ተዘርዚሮም ኣለው

እቲ ኣብ ስክሪን ናይ ኮምፒተር ንርእዮ ፡ ገጻት ናይ ወይብ ሳይት ወይ ሶፍትዌር ብ ፍሮንት ኤንድ ዲቨሎፐርስ እዩ ዝስራሕ።ነዚ ንምስራሕ ዝተፈላለየ ኮድ ወይ ቴክኖሎጂ ናይ ዳታ የድልየና።

ነዚ ሕቶ ንምምላስ ፡ እቲ ተመሃራይ ክንደይ ግዜ ንትምህርቲ ኣሎዎ ፡ ከምኡ ውን ክንደይ ዝኣክል ናይ ቴክኖለጂ ፍልጠት ኣሎዎ ፡ ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣለዎ። ብሓፈሻ እዚ ትምህርቲ ንሓደ ዓመት እዩ ግን ካብ 1 ዓመት ክሳብ 2 ዓመት ክወስደልና ይኽእል እዩ።እዚ ትምህርቲ ኣብ ዩንቨርሲቲ ክንመሃር እንተ ደሊና ፡ ካልእ ዘየድልየና ተወሳኺ ከም ኬምስትሪ ዝኣመሰሉ ትምህርትታ ምስኡ ሰለ ዝምህሩና ፡ ካብ 3-4 ዓመት ክወስደልና ይኽእል እዩ።

ኣብዚግዜ እዚ ዓይነት ስራሕ (Front-end Developer) ኣዝዩ ተደላይ እዩ። እዚ ማለት ስራሕ ክንሰርሓሉ ንኽእለሉ ዕድላት ኣዝዩ ዓቢ እዩ።

ነዚ ስራሕ ዝሰርሑ ስባት ወርሓዊ ደሞዞም ካብ $ 3,000.00  ክሳብ $ 6,000.00 ክበጽሕ ይኽእል። እቶም ኣዝዮም ብዙሕ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘሎዎም ፡ ብፍላይ ሓድሽ ቴክኖለጂ ዝጥቀሙ ሰባት ፡ ካብዚ ንላዕሊ እዮም ዝኽፈሉ።

እዚ ትምህርቲ ናይ Front-end Development እዞም ዝስዕቡ ትምህርትታት ዘጠቃለለ እዩ። ReactJs, NextJs, JWT (authentication, authorization) , HTML, CSS, Javascript,  Rest API, PostMan, Visual Studio Code, NodeJs and other technologies.

...ተወሳኺ ጥቕምታት

24x7 Access
ኣብ ዝጠዓመካ ዓዜ ክትመሃር ምኽኣል

ኣብ ዝጠዓመና ግዜን ቦታን ክንመሃር ንኽእል ኢና። እቶም ግዜ ዘሎና ፡ ቀልጢፍና ትምህርቲ ክንውድኦ ንኽእል ኢና። እቶም ግዜ ዘይብላና ግን ኣብቲ ግዜ ዝረኸብናሉ ክንመሃር ንኽእል ኢና።

Group Project Work
ብሓባር ፕሮጀክት ምስራሕ

ዝኮነ ዓይነት ትምህርቲ ብተግባር ብሕብረት ዘይንሰርሓሉ እንተ ኾይንና ፡ ብዙሕ ጥቅሚ የብሉን። ምስ ሰባት ሓቢርና እንሰርሖ ፕሮጀክት፡ ነቲ ዝተመሃናዮ ክንጥቀመሉን ፡ ካብ ካልኦት ዘይንፈልጦ ነገር ክንመሃር ይሕግዘና።

Access to Modern Resources
ፍሉይ ዘመናዊ መሳርሒ ምጥቃም

ዝኾነ ስራሕ ብዘይ መሳርሒ ክንሰርሖ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ዘመናዊ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ምስ ዝህልወና ፡ ከምኡ ድማ ብኸመይ ከም ንጥቀመሉ እንተ ፈሊጥና ፡ ዕውት ዝኮነ ስራሕ ኢና ንሰርሕ።

Modern Learning System
ዘመናዊ ቅዲ ኣመሃህራ

እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክንመሃር ኣሎና ፡ ምስ ግዜ ዝቀያየር እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ፡ ንኣብነት ቴክኖለጂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እዩ ዝቅየር። ንሕና ውን እቲ ኣሎ ዝተበሃለ ግዚያዊ ቴክኖለጂ ክንመሃር ኣሎና።

Support to get job
ኣፍደገታት ስራሕ

ትምህርቲ ክንመሃር ጥራይ ዘይኮነስ ፡ ክንሰርሓሉ ውን ኣሎና። ተማሂርና ምስ ወዳእና ፡ ብኸመይ ብቁዕ ፓርቶፊልዩ ይህልወና ፡ ብኸመይ ነቲ ዝተመራርናዮ ስራሕ ንስርሓሉ ፡ እኹል ሓበሬታ ክወሃበና እዩ።

High Value Certificate
ዋጋ ዘሎዎ ስርቲፊኬት ምሃብ

እቲ ንወስዶ ስርቲፊኬት ናይዘን ዝማዕበላ ሃገራት ሰርቲፊኬት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዓለም ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና።