FAQ - ቀጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት

ብዙሕ ጊዜ ዝሕተቱ ሕቶታት ፡ ብሕጽር ዝበለ መልስታት ፡ ኣብዚ ተጻሒፉልና ኣሎ። ግን ንሕቶና ዝምልስ መልሲ ምስ ዘይንረክብ ፡ ኣብ Contact Us ዝብል ገጽ ከይድና ፡ ሕቶና ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና።

Frequently Asked Questions

ቀጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት ፡ እዞም መልስታት ንሕቶና ክምልሱ እንተ ዘይኪሎም ፡ ኣብ ናይ Contact Us ገጽ ፡ መልእኽቲ ናብ Habesha.Education ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። 

ናይ ኢመይል ኣድራሻና info@habesha.education እዩ።

ትምህርቲ ክንጅምር መጀመሪያ ኣብዚ መመዝገብ ፎርም ሊንክ ክንምዝገብ ኣሎና። ምስ ተመዝገብና  ፡ ኩሉ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ፡ ብ ኢመይል ክስደደልና እዩ።

ካብቲ ከነማልኦም ዝግቡኡና ነገራት 1. ኮምፒተር  2. ኢንተርኔት እዮም። 

መጽሓፍ ምግዛእ ኣየድልየናን እዩ ፡ መጽሓፍ ብ ኦንላይን ብነጻ ክንጥቀም ክወሃበና እዩ። እቶም ብወረቀት ተሓቲሙ ክመጾም ዝደልዩ ስባት ፡ ኣብ ወረቐት ሓቲምና ክንሰደሎም ንኽእል ኢና። ዋጋ ናይ መሕተምን ከምኡን መስደድን ካብ ተመሃራይ እዩ ዝኽፈል። 

እቲ ክንመሃሮ ዝደለናዮ ዓይነት ትምህርቲ ፡ ቅድሚ ምጅማርና ክንሓስበሉ ዘሎና ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ፡ እቲ ቀዳማይ ድሌት ክህልወና ኣሎዎ። ሰባት ሰለ ዝተመሃሩ ጥራይ ክንመሃር የብልናን። እቲ ክንመሃሮ ንደልዮ ትምህርቲ ፡ ጽባሕ ክንሰርሓሉ ኢና ፡ስለዚ እንፈትዎ ዓይነት ትምህርቲ ክኸውን ኣሎዎ። 

እቲ ካልኣይ ድማ ፡ ግቡእ ምድላዋት ምግበር እዩ ፡ እዚ ማለት ናይቲ ትምህርቲ ትሕዝቶን ፡ ብኸመይ ንመሃሮን ዝሕብር ሓበሬታታት ብግቡእ ከነንብቦም ይግባእ። 

እቲ ሳልሳይ ድማ ንትምህርቲ ግቡእ ግዜ ምሃብ  እዩ። ሓደ ነገር ክትዕወት ፡ ዋጋ ምኽፋልን ፡ ንቁሩብ ግዜ ምጽማምን ግድን እዩ። ንኣብነት ንሓደ ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ እንተ ኮይኑ ፡ ነዛ ሓንቲ ዓመት ዋጋ ከፊልና ብግቡእ እንተ ተጠቂምናላ ፡ ኣብ ህይወትና ለውጢ ከነምጽእ ንኽእል ኢና። 

ኣገዳስን ክንፈልጦ ዝግባእ ነገርን፡ ምምሃር ጥራይ ዘይኮነስ ፡ ነቲ ዝተመሃርናዮ ዕውት ኮይንና ምስ ንርከብ እዩ ውጺኢት ዝህልዎ። 

መምሃሪ ገንዘብ እንተ ዘይሃልዩና ፡ ግን ክንመሃር ኣዝዩ ድሌት እንተ ኣሎና ፡ ክንምዝገብ ኣሎና። ኣብቲ ብነጻ ምምሃር ዕድላት ምስ ተረኽበ ፡ ነቶም ተመዝጊቦም ዝጸንሑ እዩ ቀዳምነት ዝውሃቦም። 

ስራሕን ኣታዊ ገንዘብን  ዘለና ግና ከፊልና ክንመሃር ይግባእ ፡ እዚ ብነጻ ትምህርቲ ዕድል ፡ ነቶም ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ተመሃሮ ጥራይ ንግደፈሎም። 

ተማሂርና ምስ ወዳእና ፡ ናይ ዝተመሃርናሉ ወረቀት ምስክርነት ክወሃበና እዩ። እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክሕግዘና እዩ። 

ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ምስ ንሓስብ ፡ እቶም ስብ ትካላት ፡ ብዛዕባና ክፈልጡ ይደልዩ እዮም። እቲ ተደላይ ሰብ ኣብ ስራሕ ፡ እቲ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዝመሃር ሰብ እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ብዙሕ ዓይነት ምርጫታት ክህልወና ይኽእል እዩ። ንሱ ድማ ፡ በቲ ዝተመሃርናዮ ትምህርቲ ከም ሰራሕተኛ ተቆጺርና ምስራሕ ፡ ወይ ድማ ፡ ናይ ብሕቲ ንግዲ ከፊትና ምስራሕ ፡ ወይ ድማ ፡ እቲ ዝተመሃርናዮ ንኻልኦት ብምምሃር  የጠቃልል። 

ትምህርቲ ምስ ወዳእና ፡ እንታይ ክንገብር ኣሎናን ፡ብኸመይ ንስርሓሉን ካብ Habesha.Education እኹል ሓበሬታ ክወሃበና እዩ።