Student's Page ተመሃራይ

Background Image

እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶና ፡ እዚ ዓለም በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ንኽበጽሕ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ።ብዘይ ኣፈላላይ ፡ ኹሉ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ፡ ወይ ቋንቋ ትግርኛ ዝርድኦ ሰብ፡ ኣብዚ ክመሃር ይኽእል እዩ።ብካልእ ቋንቋ ዝምህሩ መማሃራን ምስ ረኸብና ፡ ብኻልእ ቋንቋታት ውን ክንጅምር ኢና። 

ናይ Habesha.Education እቲ ቀንዲ ዕላማ ክምሃሩ ንዝደልዩ ምምሃር እዩ። ኩሉ ንገብሮ ነገር ፡ ኣብ ትምህርቲ ዘተኮረ ጥራይ እዩ። ስለዚ ኹሉ ተመሃራይን መምህርን ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ከተኩር ንላቦ። ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ምጅማር!