Teacher's Page መምህር

ቅድሚ ምምዝጋብና ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ከነንብቦ ጽቡቕ እዩ!

ኣብዛ ገጽ እዚኣ ፡ ንላዕሊ እንተ ኸይድና ፡ መመዝገቢ ዝብል ሊንክ ኣሎ ፡ እዚ ሊንክ ናብ መመዝገቢ ፎርም ክወስደና እዩ።

ኣብዚ ክንምህር እንተ ደሊና ከነማልኦ ዝግባኣና ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ፡ እቲ ቀዳማይን ኣገዳሰን ዝኾነ ፡ ድሌት ናይ ምምሃር ክህልወና ኣሎዎ ፡ ኣብዚ ዝምህሩ መማሃራን ንተመሃሮ ንምሕጋዝ በቲ ዘሎዎም ዓቕሚ ፍልጠት ከበርኩቱ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ካልኣይ ድማ በቲ ክንምህሮ እንደሊ ትምህርቲ ፡ ንሕና ዝተማሃርና ወይ ጽቡቕ ምልከት ናይቲ ንምህሮ ዓይነት ትምህርቲ ዘሎና ሰባት ክንኸውን ኣሎና። 

መምዘኒ ብቕዓት ንጥቀመለን ነጥብታት እዚኣተ ዝኣመሰላ እየን ፡ 1. ወረቐት ናይ ትምህርቲ ፡ድግሪ ወይ ማስተር እንተ ኣሎዩና ተመራጺ ይኸውን ፡2. ወይ ድማ ኣብ ኦንላይን ንምህር እንተ ኾይንና ፡ 3. ወይ ድማ መማሃርን እንተ ኾይንና ብ ኦንላይን ክንምህር እንተ ደሊና ፡ 4. ወይ ውን ቅድሚ ሕጂ ዘይመሃርና ኮይንና ግን ፡ ብኦንላይን ተማሂርና ወይ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘሎና ፡ ነቲ ንሰርሓሊ ነገር ክንምህር እንደሊ ሰባት ፡ ኣብዚ ክንምህር ንኽእል ኢና።

ንህጻናት ወይ ቆልዑት ፡ ዝተፈላለይ ትምህርቲ ከም መባእታዊ ትምህርቲ ወይ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ክንምህር እንተ ደሊና ፡ ክንምዝገብ ንኽእል ኢና። ነቆልዑት ምምሃር ዝኾነ ዓይነት ብቕዓት ኣይሓትትን እዩ ግን ናይ ነቆልዑ ናይ ምምሃር ድሌትን ብቕዓትን የድልየና እዩ ፡ ከመይ ገይርና ከም ንምህር ዘድሊ ሓበሬታ ክወሃበና እዩ። 

ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ክንምህር ንኽእል ኢና። ንኣብነት Tech, Maths, Science, Business, Management, Language, Music etc…

ኣይኮነን ፡ ንኣብነት ካልእ ቋንቋ ፡ ከም እንግሊዝ እናሓወስና ክንምህር ንኽእል ኢና።  ናይ ቋንቋ ትምህርቲ እንተ ኾይኑ ግን ካልእ ቋንቋ ክንጥቀም ንኽእል ኢና።ብኻልእ ቋንቋ ክንምህር እንተ ደሊና ድማ ፡ እቲ ክንምህሮ ዝደለና ዓይነት ትምህርትን ከምኡ ውን ብምንታይ ቋንቋ ክንምህር ደሊና ኣሎና ሓበሬታ ናብ Habesha.Education ኢመይል ክንሰድድ ንኽእል ኢና። 

ኹሉ ትምህርቲ ብኦንላይን እዩ ንተመሃሮ ዝወሃብ ፡ ብዙሕ ናይ Google Cloud Service ንጥቀም ኢና። ንኣብነት ትምህርቲ ከነዳልው ኮለና ዝሕጉዙና ስሲተማት ፡ ንተመሃሮ ንምህረሎም ፕሮግራማት ዝኣመሰሉ እዮም። 

Website ክህልወና እዩ ፡ ነዚ ክህልወና ወለሓደ ንኸፍሎ ነገር የለን ፡ ገለ ቪድዮ ናይ ትምህርቲ ከነዳሉ ውን ንኽእል ኢና ፡ ወይ ውን ብቐጥታ ተመሃሮ ክንምህር ንኽእል ኢና ፡ ከምኡ ውን ምስቶም ተመሃሮና ንራኸበሉ ገለ ገለ ሲስተም ኣሎ። ነዚ ኹሉ ከመይ ገይርና ከም ንገብሮ ፡ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ።

እቲ ንምህሮ ትምህር ክንደይ እዩ ዋግኡ ንውስኖ ንሕና ኢና። ነዚ ትምህርቲ ንምድላው ፡ ክንደይ ግዜ ነጥፍኣሉ ፡ ንፈልጦ ውን ንሕና ኢና። ገለ ገለ ሕጽር ዝበለ ትምህርትታት ብነጻ ክንገብሮ ጽቡቕ እዩ። ስባት ነቲ ዘሎና ናይ ምምሃር ብቕዓት ምስ ረኣዩ እዮም ፡ ነቲ ንምህሮ ትምህርቲ ክገዝእዎ ድሌት ዝህልዎም። 

ገለ ገለ መማሃንራን ፡ ብነጻ ንሕብረተስቦም ዝምህሩ ኣለዉ። እዚ ማለት ግን ፡ ኹሉ መምህር ብነጻ ክምህር ኣሎዎ ማለት ኣይኮነን ፡ ብኦንላይን ክትምህር እንከለኻ ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ሰለ ዝሓትት ፡ በቲ ዘጥፈእናዮ ግዜ ፡ ዋጋ እቲ ትምህርቲ ዝውስኖ ፡ ነቲ ትምህርቲ ዘዳለዎ ፡ እቲ ዝምህር መምህር እዩ።

ተመሃሮ ናይ መምሃሪ ገንዘብ ምስ ከፈሉ ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ፡ እቲ ገንዘብ ናብ መምህር ይልኣኽ። ቅሩብ ናይ ሲስተም ንኸፍሎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ፡ እዚ ነቶም ብነጻ ዝምህሩ መማሃራን ኣይምልከትን እዩ ፡ ማለት ብነጻ ንምህር እንተ ኾይንና ፡ ኩሉ ሲስተም ናይ Habesha.Education ብነጻ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና።

 

ኣብ Habesha.Education ካብ ፕለቲኻ፡ ዓሌት ፡ ወይ ውን ሃይማኖት ነጻ ዝኾነ ኣገልግሎት ኢና ንህብ። ንኹሉ ትግርኛ ተዛራባይ ፡ ብዘይ ኣፈላላይ ትምህርቲ ክበጽሖ ኢና ንስርሕ ዘሎና። ስለዚ ዝኾነ መምህር ነዚ ነገር ተገንዚቡ ፡ ተመሃሮ ናብ ትምህርቶም ጥራይ ከተኩሩ ምግባር ሓላፍነት ክወስድ ይግባእ። ኣብዚ ምስ ተመዝገብና ፡ እቲ  ከም መምህር ከነማልኦ ዝግባእ ካልእ ነገራት ውን ዝሕብር ፡ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታታት ክወሃበና እዩ።